ข่าวสาร/กิจกรรม

โครงการเดินทางศึกษาข้อมูลการดำนินธุรกิจ ศึกษาลู่ทางการลงทุน และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน

บริษัท ไอบริก จำกัด เปิดศักยภาพธุรกิจป้ายและโฆษณาสู่ความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลาง ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับโครงการเดินทางศึกษาข้อมูลการดำนินธุรกิจ ศึกษาลู่ทางการลงทุน และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในปี 2556 นี้ บริษัทฯ จะนำร่องศึกษาดูงานใน 3 ประเทศคือ พม่า เวียดนาม และลาว และในปี 2557 อีก 6 ประเทศ โดยรายละเอียดการเดินทาง ดังนี้

         บริษัท ไอบริก จำกัด เปิดศักยภาพธุรกิจป้ายและโฆษณาสู่ความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลาง ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับโครงการเดินทางศึกษาข้อมูลการดำนินธุรกิจ ศึกษาลู่ทางการลงทุน และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในปี 2556 นี้ บริษัทฯ จะนำร่องศึกษาดูงานใน 3 ประเทศคือ พม่า เวียดนาม และลาว และในปี 2557 อีก 6 ประเทศ โดยรายละเอียดการเดินทาง ดังนี้

  1. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า วันที่ 12-14 กันยายน 2556
  2. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 19-21 กันยายน 2556
  3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 3-5 ตุลาคม 2556
Tag คำค้นหา